فستیوال کلینیک زیبایی فاران استتیک

تصاویر فستیوال کلینیک زیبایی فاران استتیک

 

این فستیوال با همکاری هلدینگ ایران دی اچ برگزارگردید و با حضور پزشکان متخصص و مشتریان کلینیک فاران استتیک بوده است که  مدعوین حدود 150 نفر بوده است.